naar download pagina naar beginpagina naar pagina bureau naar CV in beeld
De kernactiviteit van is het ondersteunen van strategie-ontwikkeling van organisaties als woningcorporaties, gemeenten, beleggers, bouwbedrijven en collega adviesbureaus. Bij een aantal van deze klanten is een reeks van adviesprojecten uitgevoerd.
ondernemingsplannen Het begint meestal bij een strategie voor het bedrijf:
een ondernemingsplan, beleidsplan of bedrijfsplan.
lees verder
strategie woongebieden Of het draait om een gebiedsgerichte aanpak:
de ontwikkeling van strategie voor woongebieden
lees verder
procesmanagement Procesmanagement, dwz de organisatie van besluitvorming, is onmisbaar om tot plannen en samenwerkingsovereenkomsten te komen. lees verder
sessie en instructie Planvorming en kennisoverdracht gaan verlopen via sessies. Instructie is nodig om medewerkers en managers vertrouwd te maken met PC-modellen voor analyse en uitvoeringsprocessen. lees verder
Toezichtsinstrumentarium Strategische handelingen vergen veel beheersing. Om die reden hebben organisaties een governancestructuur en audits. Toezichtsinstrumenten ondersteunen de beheersing en verantwoording van het beleid. lees verder
managementinformatie Databases binnen en buiten de bedrijven worden ontsloten en gekoppeld om plangerichte managementinformatie te leveren. De systemen zijn zo opgezet dat ze te actualiseren zijn. lees verder
simulatiemodellen Wat zijn de gevolgen van voorgenomen beleid? Met modellen kunnen gevolgen gesimuleerd worden, zowel de ontwikkeling van de woningvoorraad als financieel. lees verder
Kennisontwikkeling en wetenschap Kennisontwikkeling door middel van wetenschappelijk onderzoek. Kennisoverdracht door middel van inleidingen en presentaties. Wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag en beleid van woning-corporaties en organisaties in andere semi-publieke sectoren. lees verder
verdere vragen
terug
aanpak

Gebiedsgericht en klantgericht

Risicoanalyse

Nieuwe producten

Partners binden en samen investeren

Maatschappelijk imago door handelen en herinvesteren

Vertalen in doelen per eenheid, afdeling

Communicatie met omgeving

menu
strategie woongebieden
procesmanagement
sessie en instructie
managementinformatie
simulatiemodellen
strategie woongebieden
proces management
sessies en instructie
management informatie
simulatie modellen
verdere vragen
menu
aanpak

Visie gebiedsontwikkeling

Doelgerichte analyse:

 • gebieden in portefeuille
 • sociaal maatschappelijke indicatoren
 • economisch draagvlak winkelbestand
 • kwaliteit en kansen onderwijs
 • probleembeschrijving met foto's
 • profielen van huurders
 • 'prestaties' van verhuureenheden
 • financieringsruimte opbrengsten lopende exploitaties en verkoop

Samenwerkingsovereenkomsten

Financiële onderbouwing programma

menu
ondernemingsplannen
procesmanagement
sessie en instructie
managementinformatie
simulatiemodellen
ondernemings-plannen
proces management
sessies en instructie
management informatie
simulatie modellen
verdere vragen
menu
aanpak

Projectopzet / plan van aanpak

Procesmanagement en begeleiding:

 • inhoudelijk trekker
 • leiden sessies
 • afwegingsmodellen in sessies
 • beheer planningsprogrammatuur
 • stroomschema's en organigrammen

Ontwerp besluitvormingsprocessen

Prestatieafspraken

Afspraken in beheermodellen:

 • holding met unit
 • beheer voor derden
 • sturen op rendement en klantbediening
menu
ondernemingsplannen
strategie woongebieden
sessie en instructie
managementinformatie
simulatiemodellen
ondernemings-plannen
strategie woongebieden
sessies en instructie
management informatie
simulatie modellen
verdere vragen
menu
aanpak

Brainstormsessies en interviews

Inleidingen en voordrachten

Technisch voorzitter

PC-modellen tbv sessies

Overdracht kennis en vaardigheden

Instructie tbv analyses

Inwerksessies bij PC-modellen

Handleidingen met schermvoorbeelden

Ondersteuning via telefoon en modem

menu
ondernemingsplannen
strategie woongebieden
procesmanagement
managementinformatie
simulatiemodellen
ondernemings-plannen
strategie woongebieden
proces management
management informatie
simulatie modellen
verdere vragen
menu
aanpak

Ordenen data tbv afweging en beslissing

Gebruik en ontwikkeling van projectplanningsprogramma's

Ontsluiten & integreren externe gegevens:

 • bevolkingsadministratie
 • aanbodstelsels
 • tevredenheidsonderzoek
 • foto's en kaarten
 • internet

Informatie uit bedrijfsadministratie:

 • per verhuureenheid en complex
 • vrije product marktcombinaties
 • per postcode, buurten en stadsdelen

Portefolio analyse op drie dimensies

 • klant/doelgroep
 • verhuur/verkoop
 • rendement

PC-databases met koppeling aan of downloads uit bedrijfsadministratie

Overdracht aan organisatie

menu
ondernemingsplannen
strategie woongebieden
procesmanagement
sessie en instructie
simulatiemodellen
ondernemings-plannen
strategie woongebieden
proces management
sessies en instructie
simulatie modellen
verdere vragen
menu
aanpak

Scenario's bij herstructurering

Bedrijfswaarde en rendement

Woning- en grondexploitaties

Financiële meerjarenramingen

Samenstelling woningvoorraad:

 • huurklasse en kwaliteit
 • prestatieafspraken kernvoorraad
 • sloop verkoop en nieuwbouw

Meerjarig huurbeleid:

 • per verhuureenheid en complex
 • vrije product marktcombinaties
 • per postcode, buurten en stadsdelen
 • incl harmonisatie en mutatie-ingrepen

PC-applicaties incl. ondersteuning

menu
ondernemingsplannen
strategie woongebieden
procesmanagement
sessie en instructie
managementinformatie
ondernemings-plannen
strategie woongebieden
proces management
sessies en instructie
management informatie
e-mail bericht naar Rik Koolma opstellen